Marien Ruimtelijk Plan (2020-2026)

Bezwaren ingediend door de gemeente Knokke-Heist

Het gemeentebestuur Knokke-Heist heeft op 25 september 2018 haar bezwaren en opmerkingen in het kader van de raadpleging van het publiek over het ontwerp van marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 en het milieueffectenrapport overgemaakt aan de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedseleketen en Leefmilieu.

Deze bezwaren hebben betrekking op de afdeling 9 “Zeewering” van het ontwerp van KB tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026, alsook op de in dit verband relevante passages uit de bijlagen bij het Ontwerp MRP en het Plan-MER (met inbegrip van de passende beoordeling).
De gemeente Knokke-Heist kan onmogelijk akkoord gaan met de planningsopties die in deze afdeling worden genomen.

Bezwaarschrift gemeente Knokke-Heist (pdf)

Begeleidende brief bezwaarschrift - Sven Boullart advocaten (pdf)

RAPPORT: Deskundig advies in het kader van de geplande realisatie van een testeiland voor de kust van Knokke-Heist (pdf)

Openbare raadpleging: het marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee (2020-2026)

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en over het milieueffectenrapport.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

De voornaamste veranderingen ten opzichte van het huidige MRP zijn:

 • bijkomende zones voor hernieuwbare energie
 • het nieuwe natuurgebied “Vlakte van de Raan”
 • zones voor industriële en commerciële activiteiten
 • een zone voor kustwering
 • optimalisatie van bestaande zones voor defensie, baggerstorten en zandwinning.

 

U kunt het ontwerp van MRP en het milieueffectenrapport downloaden op volgende pagina: https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-het-marien-ruimtelijk-plan-voor-het-belgische-deel-van-de-noordzee-2020-2026 of rechtstreeks via onderstaande links.

 

De gemeente Knokke-Heist heeft ook een interactieve kaart van het ontwerp MRP-2020-2026 opgesteld, waarop de locaties van bijna alle activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee zijn aangeduid, zoals aangeduid in het Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026.

Er is ook een detailkaart met de afbakening van de testzones voor zeewering, zoals aangeduid in het Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026.

Via deze link (MRP-2020-2026-OO-overzicht-GECORO.pdf) kan u een samenvattende presentatie downloaden over het ontwerp Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026, die werd toegelicht aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

Uw mening telt!

Om het plan nog te verbeteren, nodigen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu u uit om uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en/of het milieueffectenrapport te bezorgen. Dit kan door:

 • bij voorkeur door deze online vragenlijst in te vullen (opgelet: als u de raadpleging onderbreekt voor het einde van de vragenlijst worden uw commentaren niet bewaard.)
 • of per mail via marien.milieu.marin@milieu.belgie.be
 • of per post, met op de omslag de vermelding "raadpleging MARIEN RUIMTELIJK PLAN" naar:
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • DG Leefmilieu - dienst Marien Milieu
  • Victor Hortaplein 40, bus 10
  • 1060 Brussel

 

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 28 september 2018 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houdt FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieurekening rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

 

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp. Deze zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

U kan zich inschrijven via deze link: openbare overlegvergadering.

 

Wat is het Marien Ruimtelijk Plan?

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5 % van de volledige Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee. Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan probeert te doen.

De ruimte van het Belgische deel van de Noordzee is schaars en het aantal claims hierop is zeer groot. Mariene ruimtelijke planning is er dan ook om deze diverse belangen te verzoenen. Het huidige marien ruimtelijk plan (2014) loopt voor een periode van 6 jaar. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026. Op 20 april 2018 werd het ontwerp marien ruimtelijk plan (MRP) goedgekeurd op de federale Ministerraad.

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Noordzee, heeft nu het voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026. Het ontwerp MRP geeft aan welke ruimtelijke zones in zee, tijdens de periode 2020-2026, kunnen gebruikt worden voor welke functies (oa zand- en grindwinning, hernieuwbare energie, kustverdediging, natuurbescherming,...).

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kunt u tijdens het openbaar onderzoek uw mening geven over dit ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Klik voor een interactieve kaart van het ontwerp MRP-2020-2026 waarop de locaties van bijna alle activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee zijn aangeduid.

Onderzoekszone voor proefeiland

Op vraag van de Vlaamse overheid is in het Marien Ruimtelijk Plan een onderzoekszone opgenomen voor de aanleg van een proefeiland ten oosten van de haven van Zeebrugge. Doel van het proefeiland is onderzoek te kunnen doen naar de effecten van een vooruitgeschoven zeewering. Meer informatie leest u in volgende documenten:

 

Wat is het Complex Project Kustvisie?

Het Complex Project Kustvisie wil een langetermijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust. De Vlaamse overheid voorziet maatregelen tot 2100. De kustbescherming zal op een duurzame manier mee evolueren met de stijgende zeespiegel.

Plannen zoals het Masterplan Kustveiligheid (Kustveiligheidsplan) uit 2011 verzekeren onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050.

Het Complex Project Kustvisie (voormalig ‘Vlaamse Baaien’) kijkt verder. De centrale doelstelling is de kustbescherming verder opdrijven tegen overstromingen na 2050. De Vlaamse overheid onderzoekt hiervoor welke bijkomende maatregelen daarvoor genomen moeten worden, bovenop de maatregelen die al van kracht zijn en uitgevoerd worden in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Het Complex Project Kustvisie onderzoekt maatregelen om de kust te beschermen op de huidige dijk, op of nabij het strand, en in de zee. Dat moet gebeuren met 3 prioritaire functies in het achterhoofd: de maatschappelijke voordelen, de natuurlijkheid en de economie. Zo wordt een beschermende kustzone met verschillende functies ontwikkeld.

Het complex project kustvisie bekijkt 3 methodes om de kust te beschermen:

 1. Maatregelen op de huidige dijk: bv. de dijken versterken, stormmuren bouwen, of strand verhogen.
 2. Maatregelen op of nabij het strand: doel is de zeewering zeewaarts te versterken, bv. door een nieuwe duinengordel aan te leggen die aansluit op het strand.
 3. Maatregelen in de zee: de aanleg van een nieuwe zeewering op enige afstand van het strand. Er ligt dan een strook water tussen de nieuwe en de bestaande zeewering.

Een combinatie van die 3 beschermingsmethodes is ook mogelijk.

beschermingsstrategieen nieuwe figuur 20180104.jpg

In de toekomst zullen er nieuwe inzichten ontstaan over de klimaatverandering en het effect ervan op onze kust. Aangezien het tempo van de zeespiegelstijging onduidelijk is, moeten oplossingen kunnen evolueren met de zeespiegelstijging, of gaandeweg uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen van het complex project kustvisie moeten dus flexibel zijn, zodat ze niet continu aangepast hoeven te worden aan die ontwikkelingen. Elke maatregel moet ook robuust genoeg zijn om bestand te zijn tegen extreme klimaatveranderingen.

Hoe het complex project kustvisie zal verlopen, leest u op deze pagina http://kustvisie.be/hoe-verloopt-het-Complex-Project-Kustvisie.

 

Meer informatie

 

Schriftelijk advies op Stakeholdersforum

Op 30 juni 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist aan de Afdeling Maritieme Toegang een uitgebreid schriftelijk advies op het Stakeholdersforum overgemaakt waarbij het gemeentebestuur stelde dat het realiseren van een proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist een slechte locatie is gelet op de sterke stromingen en erosie-sedimentatiedynamiek onder meer door toedoen van de strekdam van de voorhaven van Zeebrugge. Knokke-Heist heeft dan ook in het najaar 2017 het gespecialiseerde maritieme ingenieursbureau Royal Haskoning DHV (afdeling Rives & Coast en afdeling Environment & Industry Belgium) aangesteld om enerzijds de gemeentelijke diensten technisch inhoudelijk bij te staan bij het opvolgen van de projecten en processen Vlaamse Baaien, Masterplan Kustveiligheid en Langetermijnvisie Noordzee 20150 en anderzijds een analyse te maken van de beschikbare wetenschappelijke studierapporten van de Vlaamse Baaien.

Voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist ligt de oplossing voor de zeewering van de toekomst niet in zee maar wel bij het natuurlijk versterken van duinen en stranden. Het betreft een combinatie van elementen op de ca. 10 km lange kustlijn ter hoogte van Knokke-Heist.

 • Ter hoogte van Heist worden we geconfronteerd met een natuurlijke aanzanding door de strekdam van de voorhaven van Zeebrugge. Het gemeentebestuur stelt voor dit natuurlijke proces te proactief te begeleiden zodat er brede droge stranden kunnen gecreëerd worden in een parabolische, stabiele vorm vanaf de huidige zandbank tot het Albertstrand. Streven is om tussen de huidige zeedijk en het strand een natuurlijke zeereep te laten ontwikkelen, zoals de situatie  ter hoogte van Directeur Generaal Willemspark.
 • In de centrale zone ter hoogte van Zeedijk-Knokke bevindt zich een zwakke schakel. Hierover dient verder onderzoek gevoerd te worden.
 • Ter hoogte van Zeedijk Het Zoute, aan het oostelijke uiteinde, worden de stranden al gekenmerkt door natuurlijke duinvorming.

Het gemeentebestuur wil een gezonde, grondige en correct onderbouwde alternatievenafweging voor de Vlaamse Kustverdediging. Ze wil haar voorstel dan ook goed uitwerken, zodat het volwaardig kan worden meegenomen in de alternatievenafweging.
 
Het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft dus de opdracht om een alternatieve zeewering ter hoogte van de stranden en duinen van Knokke-Heist uit te werken.

 

Literatuur

 • De Maerschalck, B.;Renders, D.;Vanlede, J.;Gourgue, O.;Willems, M.;Verwaest, T.;Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: Deelrapport 1: Hydrodynamische Modellering Scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068. Waterbouwkundig Laboratorium & afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen, België. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/303472.pdf
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G.; Quataert, E.; Van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische Kustzone en Scheldemonding: Deelrapport 2 – Morfologische analyse scenario’s Vlaamse Baaien. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium & Deltares, Antwerpen. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/303474.pdf
 • Willems, M.; Heyvaert, G.; Hassan, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Zeebrugge: scenario met een extra opening in de oostelijke havendam: Deelrapport 1 – Schaalmodelonderzoek getijstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/304021.pdf
 • Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische Kustzone en Scheldemonding: Rekennota - Berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/303477.pdf
 • Rondelez, J. & Pirlet, H. (2018). Beleidsinformerende nota: Synthese van het wetenschappelijk onderzoek in de context van Vlaamse Baaien – Met de Belgische Oostkust als focusgebied. VLIZ Beleidsinformerende nota’s BIN 2018_001 versie 2.0. Oostende. 35 pp. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/314389.pdf
 • Delecluyse, K.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Eilanden Oostkust: Deelrapport 1 – Effecten van de eilanden op de stroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_006. Waterbouwkundig Laboratorium & IMDC: Antwerpen, België. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/267584.pdf