Retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijk materiaal

Artikel 1 : doel

Met ingang vanaf 1 mei 2015 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het uitlenen van gemeentematerialen en het vervoer ervan door de gemeentelijke diensten in de gemeente Knokke-Heist. 

Art. 2. : retributieplichtige

De gemeente Knokke-Heist kan materiaal ter beschikking stellen aan volgende categorieën van aanvragers :

Categorie A :

-      OCMW Knokke-Heist

-      Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen

-      Erkende gemeentelijke adviesraden

-      Evenementen met een goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst met het
      gemeentebestuur

Categorie B :

-     Verenigingen uit Knokke-Heist die al dan niet door een adviesraad erkend
      zijn

-      Scholen

-      Ouderraden

-      Goedgekeurde wijk- en straatfeesten

-      Andere gemeentebesturen in het kader van een reeds bestaande
      samenwerking tussen de gemeentebesturen onderling

Categorie C :

-     Organisators van evenementen met commerciële doeleinden

 

Art. 3 : tarieven

§1. Volgende tarieven zijn van toepassing :


 


MATERIAAL


 

Stoel


1,00 EUR

Tafel (2,20m x 0,70m)


3,50 EUR

Bank (2,20m)


3,50 EUR

Tent (5m x 5m)


250,00 EUR

Tent zeshoek 65m²


650,00 EUR

Baktent (3m x 4m)


120,00 EUR

Nadar (lengte 2,40m – hoogte 1,10m)


1,50 EUR

Aluminium podium (2m x 1m – hoogte 20cm)


10,00 EUR

Aluminium podium (2m x 1m – hoogte 40cm)


10,00 EUR

Aluminium podium (2m x 1m – hoogte 60cm)


10,00 EUR

Aluminium podium (2m x 1m – hoogte 1m)


10,00 EUR

Aluminium podium (2m x 1m – variabele hoogte 60cm/1m)


10,00 EUR

Aluminium podium (2m x 1m – variabele hoogte 1m/1,6m)


10,00 EUR

Houten podium (2m x 1m – hoogte 20cm)


10,00 EUR

Houten podium (2m x 1m – hoogte 40cm)


10,00 EUR

Houten podium (2m x 1m – hoogte 60cm)


10,00 EUR

Vlaggenmast (aluminium)


5,00 EUR

Kleedkamer (model container)


75,00 EUR

Kleedkamer (model huifkar)


75,00 EUR

Elektrogeengroep (excl. verbruik mazout)


250,00 EUR

Klein mobiel podium (6m x 4m – overdekt)


300,00 EUR

Groot mobiel podium (8m x 6m – overdekt)


350,00 EUR

Segafafsluiting (lengte 3,45m – hoogte 2m)


4,00 EUR

Segafsluiting met deur


4,00 EUR

 


 


SCHADE/VERLIES/VUILE, NIET-TIJDIG  EN NIET-TERUGGEBRACHTE MATERIALEN


 

Beschadiging van het materiaal


Effectieve kosten herstelling

Onherstelbare beschadiging/verlies/niet-teruggebrachte materialen


De actuele aanschafwaarde

Niet-tijdig teruggebrachte materialen


20,00 EUR/dag

Vuile materialen


Reinigingskosten of actuele aanschafwaarde bij blijvende vervuiling

 


 


TRANSPORTKOSTEN


 


= 5% van het aangevraagde materiaal met een minimum van 50,00 EUR


(transportkosten zijn steeds verschuldigd uitgezonderd voor categorie A)

 

§2. Er is geen retributie verschuldigd voor het ontlenen van materiaal door categorieën A en B. Categorie B betaalt wel het verbruik van de mazout bij de elektrogeengroep.

§3. Er is een retributie verschuldigd voor het ontlenen van materiaal door categorie C.

§4. Veiligheidsmateriaal wordt steeds gratis ter beschikking gesteld. Er dienen wel transportkosten betaald te worden door de categorieën B en C.

Art. 4. : aanvraag

§1. Het uitleenmateriaal kan enkel aan de hand van het daartoe bestemde formulier worden aangevraagd.

§2. Het hogervermelde formulier kan ten vroegste 6 maanden en uiterlijk 1 maand voor de datum van effectieve ingebruikneming aan de gemeente worden overgemaakt.

§3. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

§4. Materiaal wordt enkel uitgeleend voor evenementen die doorgaan op het grondgebied van de gemeente;

§5. Het aangevraagde materiaal is niet altijd voorhanden. Men wordt tijdig verwittigd over welk materiaal men al dan niet kan beschikken.

§6. De minimale huurperiode bedraagt minimum 1 kalenderdag en maximaal 7 kalenderdagen.

§7. Om transportkosten te vermijden, kunnen er uitsluitend tafels en stoelen worden afgehaald en dit van maandag tot en met vrijdag.

Art. 5 : gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

§1. De ontlener wordt met aandrang gevraagd om enkel het noodzakelijke materiaal te ontlenen. Indien misbruik zou worden vastgesteld, kan de ontlener uitgesloten worden van verdere ontlening van het gemeentelijk materiaal.

§2. De ontlener verbindt zich ertoe het ontleende materiaal in geen geval verder uit te lenen of te verhuren aan derden. De aanvrager is (mede)organisator van de activiteit waarvoor het materiaal geleend wordt. Bij twijfel kan het materiaal onmiddellijk teruggevorderd worden.

§3. De ontlener verbindt zich ertoe zorg te dragen voor het materiaal en de nodige maatregelen te treffen om het materiaal te beveiligen.  Indien er interventies dienen geleverd te worden door het gemeentebestuur wegens nalatigheid, zal de ontlener de retributie verschuldigd zijn ingevolge het retributiereglement op technische prestaties van 18 december 2013, en latere wijzigingen.

§4. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het ontleende materiaal of uit eventuele gebreken hiervan.

Art. 6. : betaling

De retributie wordt betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur. 

Art. 7. : invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet. 

Art. 8. : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 houdende de vaststelling van de retributie op het uitlenen van gemeentelijk materiaal wordt opgeheven vanaf 1 mei 2015. 

§2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2015.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen

Datum goedkeuring: 30 april 2015
Datum bekendmaking: 4 mei 2015

Bijlage  : retributiereglement_op_het_uitlenen_van_gemeentelijk_materiaal.pdf

Contact

Financiën Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  financien@knokke-heist.be