Maatregelen voor een spaarzaam watergebruik in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen wordt net als vorig jaar (2017) getroffen door grote droogte. De situatie in onze provincie wordt zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.

Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen.  De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Leidraad bij deze beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen. Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop. Zuinig en efficiënt omgaan met water is een ander uitgangspunt.

 

Crisisoverleg

Gouverneur Decaluwé organiseerde op donderdag 19 juli 2018 een crisisoverleg om de ernst van de waterschaarste- en droogtetoestand in te schatten. De situatie is alarmerend.

Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd.

Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Vanaf 20 juli 2018 is er een informatiepunt beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Op deze website is een overzicht opgenomen van alternatieve waterbronnen.

De verziltingsproblematiek neemt toe. De situatie is nog niet zo dramatisch als vorig jaar. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen.

Verder komt de drinkwaterproductie in het gedrang. We bevinden ons net in de piek van het toeristisch seizoen waarin het drinkwaterverbruik verdubbelt.

Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht. We willen het water ook slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen is daarom enkel nog toegelaten tussen bepaalde uren (avond en nacht). Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro.

Verbod op het maken van kampvuren en open vuren

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar.

In de hele provincie is het verboden om kampvuren te maken om reden van brandgevaar.

In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt een rook- en vuurverbod.

 

Politiebesluiten

Check de website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste voor de meest recente politiebesluiten.

Details van de beslissing zijn vermeld in volgende besluiten:

 

Meer informatie