Openbaar onderzoek ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma  voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Welke documenten liggen in openbaar onderzoek?

Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

  • DEEL VISIE
    • Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
  • DEEL WATERBEHEERKWESTIES
    • De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

 

Tijdschema en werkprogramma  voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.  Het tijdschema en werkprogramma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

Hoe kunt u reageren?

Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via het digitale inspraakformulier.

Dient u uw opmerkingen in via het inspraakformulier, dan ontvangt u een persoonlijke code. Bewaar deze code. Met deze code kunt u later nagaan op welke manier uw advies of bezwaar verwerkt werd.

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

 

Waterbeleidsnota 2020-2025 (met inbegrip van de waterbeheerkwesties)

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) onderzoekt deze opmerkingen samen met de opmerkingen en adviezen die ze rechtstreeks ontving, verwerkt ze in een overwegingsdocument, past het ontwerp van de waterbeleidsnota aan tot een definitief ontwerp en legt het voor aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelt de waterbeleidsnota tegen 22 december 2019 definitief vast. Van dan af zal de definitieve waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering ook raadpleegbaar zijn op de website van het integraal waterbeleid (www.integraalwaterbeleid.be). Ook het overwegingsdocument waarin u zal kunnen nakijken wat er met uw opmerking gebeurde, zal te raadplegen zijn op deze website.

Voorbereidende documenten stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De CIW onderzoekt de opmerkingen, verwerkt ze in een overwegingsdocument en neemt ze in aanmerking bij de verdere voorbereiding van de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen die vanaf september 2020 aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Het overwegingsdocument waarin u zal kunnen nakijken wat er met uw opmerking gebeurde, zal te raadplegen zijn op deze website.