Weer
23.4 °

Marien Ruimtelijk Plan (2020-2026)

Openbare raadpleging: het marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee (2020-2026)

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en over het milieueffectenrapport.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

De voornaamste veranderingen ten opzichte van het huidige MRP zijn:

 • bijkomende zones voor hernieuwbare energie
 • het nieuwe natuurgebied “Vlakte van de Raan”
 • zones voor industriële en commerciële activiteiten
 • een zone voor kustwering
 • optimalisatie van bestaande zones voor defensie, baggerstorten en zandwinning.

 

U kunt het ontwerp van MRP en het milieueffectenrapport downloaden op volgende pagina: https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-het-marien-ruimtelijk-plan-voor-het-belgische-deel-van-de-noordzee-2020-2026.

Op deze pagina vindt u volgende documenten

 

Uw mening telt!

Om het plan nog te verbeteren, nodigen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu u uit om uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en/of het milieueffectenrapport te bezorgen. Dit kan door:

 • bij voorkeur door deze online vragenlijst in te vullen (opgelet: als u de raadpleging onderbreekt voor het einde van de vragenlijst worden uw commentaren niet bewaard.)
 • of per mail via marien.milieu.marin@milieu.belgie.be
 • of per post, met op de omslag de vermelding "raadpleging MARIEN RUIMTELIJK PLAN" naar:
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • DG Leefmilieu - dienst Marien Milieu
  • Victor Hortaplein 40, bus 10
  • 1060 Brussel

 

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 28 september 2018 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houdt FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieurekening rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

 

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp. Deze zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

U kan zich inschrijven via deze link: openbare overlegvergadering.

MRP-korte-termijn.png  MRP-lange-termijn.png

 

Petitie gemeente Knokke-Heist

Géén proefeiland vlak voor onze kust! Zet ook jouw handtekening onder deze petitie!

Er is voor de periode 2020-2026 een nieuw ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee. Dit plan bevat enkele belangrijke keuzes die een gigantische impact zullen hebben op onze gemeente en ons strand in het bijzonder. Zo wil men voor onze kust een kunstmatig proefeiland aanleggen, een project dat onze prachtige kustzone op termijn zal herleiden tot een zielloos en doods kanaal. De inhoud van het plan werd op donderdagvoormiddag 28 juni 2018 toegelicht aan een waaier van belanghebbenden. Net zoals het gemeentebestuur zelf reageerden deze vol verontwaardiging.

De watersportclubs en andere belangengroepen willen dan ook meteen een petitie opstarten om dit ingrijpende project een halt toe te roepen. Het gemeentebestuur ondersteunt die plannen vol vuur. Zowel het college als de gemeenteraad verwierpen het plan en beslisten meteen om alle getroffen belanghebbenden te steunen. Als gemeentebestuur steunen we de petitie van de watersportclubs en andere belangengroepen dan ook uitdrukkelijk. We roepen de bevolking warm op om de petitie massaal te ondertekenen en de toekomst van Knokke-Heist zo mee te helpen vrijwaren!

Weg badstad! Weg zeezicht! Weg strand! Weg watersport! Weg charme! Dat kan toch niet!

Wij willen onze badplaats aan de Noordzee met zijn bruisende golven en prachtig uitzicht behouden en zeker geen eiland vlak voor ons strand neergepoot zien. Wij zouden een kanaal overhouden zonder golven, zonder charme, waar alles blijft drijven, een dode zee…  Onaanvaardbaar!

Sla mee de handen in elkaar!

Onderteken de petitie en help zo mee om onze gemeente te beschermen en te vrijwaren. Bijkomende petitieformulieren (mrp-2020-2026-petitie-v3.pdf) kun je verkrijgen via

 • de watersportclubs
 • het Stadhuis van Knokke (Alfred Verweeplein 1)
 • het toerismekantoor Knokke (Zeedijk 660)
 • het toerismekantoor Heist (Knokkestraat 22)
 • het Cultuurcentrum (Maxim Willemspad 1).

 

De ondertekende petitieformulieren mag je ook op deze adressen binnenbrengen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Nu ook online versie van petitie tegen proefeiland vlak voor onze kust!

Op vrijdag 29 juni 2018 deden we een oproep naar onze bevolking, tweedeverblijvers, bezoekers en andere belanghebbenden om massaal de petitie te ondertekenen die een het proefeiland vlak voor onze kust een halt moet helpen toeroepen. De reacties zijn overweldigend en de papieren petities vliegen dan ook de deur uit. Maar steeds luider klonk de roep om de petitie ook online beschikbaar te maken. Sommige sympathisanten willen Knokke-Heist immers helpen vrijwaren, maar zijn daarom niet altijd fysiek in onze gemeente aanwezig. Het gemeentebestuur ondersteunt de petitie van de watersportclubs en andere belanghebbenden volmondig en voorziet daarom nu ook een online platform waar je de petitie kunt tekenen. Dit kan nog tot eind september. Ook de papieren petities kun je nog tot eind september binnenbrengen bij de watersportclubs, het Stadhuis van Knokke (Alfred Verweeplein 1), het toerismekantoor Knokke (Zeedijk 660), het toerismekantoor Heist (Knokkestraat 22) en het Cultuurcentrum (Maxim Willemspad 1).

Rechtstreekse link: https://knokke-heist.citizenlab.co/projects/teken-de-petitie-tegen-een-proefeiland-vlak-voor-onze-kust/info

Testeiland voor Knokke-Heist herleidt onze prachtige kustzone tot een zielloos en doods kanaal

In het kader van het Complex Project Kustvisie worden er verschillende scenario's onderzocht om de kustbescherming op de lange termijn vorm te geven. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de meerwaarde voor economische doeleinden en de toegankelijkheid van de zeehavens. Het ‘vastleggen’ van de zoekzone in het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) is als het ware een rode loper om via het Complex Project Kustvisie een eiland aan te leggen vlak voor de kust van Knokke-Heist.

Op 31 mei 2018 keurde de federale regering het ontwerp Marien Ruimtelijk Plan goed. Op vraag van de Vlaamse Regering wordt in dit nieuwe ontwerp ter hoogte van Knokke-Heist een zone ingepland voor een testeiland met het oog op de kustverdediging, en dit op maar één kilometer afstand van ons strand. Dit is heel verontrustend voor de prachtige badplaats die Knokke-Heist vandaag is.

Studies van het waterbouwkundig laboratorium hebben immers aangetoond dat zo'n vooruitgeschoven zeewering in de kustzone minder golven met zich meebrengt. Dat heeft dan wel een positief effect op de vaart van de versterkte binnenschepen tussen Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Maar het heeft ook grote gevolgen voor onze kuststrook. Zeker als dit proefeiland op termijn uitgebreid wordt tot de volledige lengte van onze kustlijn. Op dat moment wordt onze zee herleid tot het kanaal Zeebrugge-Westerschelde. Weg golven, weg charme. Alles blijft er drijven en we krijgen een dode zee. Bovendien verliezen we ook ons prachtig uitzicht op de zee, maar kijken we daarentegen aan tegen een kunstmatig eiland dat vlak voor onze neus neergepoot is.

Wat is het Marien Ruimtelijk Plan?

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5 % van de volledige Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan probeert te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, staatssecretaris voor Noordzee, heeft nu het voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kunt u tijdens het openbaar onderzoek uw mening geven over dit ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026.

Op 9 juli 2018, om 14 uur wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp. Die zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het Marien Ruimtelijk Plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

Wat is het Complex Project Kustvisie?

Het Complex Project Kustvisie wil een langetermijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust. De Vlaamse overheid voorziet maatregelen tot 2100. De kustbescherming zal op een duurzame manier mee evolueren met de stijgende zeespiegel.

Plannen zoals het Masterplan Kustveiligheid uit 2011 verzekeren onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050.

Het Complex Project Kustvisie (voormalig ‘Vlaamse Baaien’) kijkt verder. De centrale doelstelling is de kustbescherming verder opdrijven tegen overstromingen na 2050. De Vlaamse overheid onderzoekt hiervoor welke bijkomende maatregelen daarvoor genomen moeten worden, bovenop de maatregelen die al van kracht zijn en uitgevoerd worden in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Het Complex Project Kustvisie onderzoekt maatregelen om de kust te beschermen op de huidige dijk, op of nabij het strand, en in de zee. Dat moet gebeuren met 3 prioritaire functies in het achterhoofd: de maatschappelijke voordelen, de natuurlijkheid en de economie. Zo wordt een beschermende kustzone met verschillende functies ontwikkeld.

 

Meer informatie