Weer
18.9 °

Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift

Omschrijving:

Bent u een diploma of getuigschrift kwijt, of is het vernietigd? Dan kunt u er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, maar wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.

In de regel moet u een vervangend attest aanvragen bij de onderwijsinstelling waar u het studiebewijs behaald hebt, maar dat is niet altijd mogelijk. Uw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma's of getuigschriften kan de aanvraag soms anders verlopen.

De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

 • basisonderwijs
 • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
 • hogeschoolonderwijs
 • universitair onderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs
 • SYNTRA en het vroegere VIZO

vindt u op de website Diploma of ander studiebewijs verloren

Als u uw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kwijt bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald hebt. U kunt ook een duplicaat aanvragen bij de Centrale Examencommissie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Hetzelfde geldt als u uw bewijs van beroepsbekwaamheid kwijt bent.

Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat. Voor gemeentescholen die niet meer bestaan, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. 

Wettekst: 
 • Secundair onderwijs:
  Omzendbrief so 64 : Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs - Vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen: punt 8.2.7
   
 • Examencommissie secundair onderwijs:
  Ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs - art. 41. (B.S. 24 december 1991)
   
 • Hoger onderwijs:
  Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door het Decreet van 9 juli 2010 (B.S. 31augustus 2010) - art. 85bis.
Bedrag: 

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest