Diploma's en andere studiebewijzen behalen in volwassenonderwijs

Omschrijving:

De opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn modulaire opleidingen. Dat betekent dat de leerstof onderverdeeld wordt in een aantal modules, die samen een opleiding vormen.

Cursisten kunnen in het volwassenenonderwijs een erkend getuigschrift, een deelcertificaat, een certificaat of een diploma behalen. Een deelcertificaat kunt u in alle opleidingen behalen wanneer u slaagt voor een module.

De andere studiebewijzen kunt u als volgt behalen:

In de basiseducatie

  • kunt u een certificaat van een opleiding behalen.

In het secundair volwassenenonderwijs

  • Als u enkel de technische of beroepsvakken van een tso- of bso-richting volgt, behaalt u een certificaat als u geslaagd bent in alle modules van een opleiding. Een uitzondering hierop is de opleiding 'bedrijfsbeheer' in het studiegebied 'handel': die wordt bekrachtigd met het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. In België is dit getuigschrift een basisvereiste om een eigen zaak te beginnen.
  • Als u het studiegebied 'algemene vorming' volgt, kunt u een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen (het vroegere tweedekansonderwijs). Voor een aso-diploma volgt u enkel het studiegebied algemene vorming, en voor een tso- of bso-diploma de opleiding 'aanvullende algemene vorming' in combinatie met een diplomagerichte (beroeps)opleiding van het secundair onderwijs.

In het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs bestaan de volgende studiebewijzen:

  • Een hogere beroepsopleiding van minder dan 900 lestijden leidt tot een certificaat.
  • Een hogere beroepsopleiding van ten minste 900 lestijden wordt afgesloten met het diploma van gegradueerde.

De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het diploma van leraar.

Voorwaarden: 

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

  • Om u in te schrijven in de basiseducatie moet u 18 jaar zijn.
  • Om een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs te kunnen starten, moet u voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (15 of 16 jaar zijn). Voor het studiegebied 'algemene vorming' moet u voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht, dus 18 jaar zijn.
  • In het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en voor de specifieke lerarenopleiding moet u 18 jaar zijn en een van de vereiste studiebewijzen bezitten. Bezit u niet het vereiste studiebewijs, dan moet u een toelatingsproef afleggen.

18 jaar zijn betekent dat u op het ogenblik van uw inschrijving 18 jaar bent of 18 wordt. Als u zich inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet u ten laatste op 31 december van datzelfde jaar 18 jaar worden.

Wie meerderjarig is en zich wil inschrijven in het volwassenenonderwijs, moet bij de inschrijving een bewijs voorleggen van de Belgische nationaliteit of van een wettig verblijf in België. Dat geldt in alle centra voor volwassenenonderwijs en in alle centra voor basiseducatie

U schrijft zich in Vlaanderen of Brussel in in een erkend centrum voor volwassenenonderwijs of in een centrum voor basiseducatie.

De evaluatiecommissie beslist per module of u de doelstellingen uit het goedgekeurde leerplan hebt bereikt. Hoe de evaluatie gebeurt, beslist het centrum voor volwassenenonderwijs autonoom. Het CVO kan die organiseren in de vorm van een permanente evaluatie, een afsluitende evaluatie of een combinatie van beiden. Dit wordt opgenomen in het evaluatiereglement en in het centrumreglement. Als u slaagt voor een afgerond geheel van modules, behaalt u het certificaat, getuigschrift of diploma van uw opleiding.

Wettekst: 

De regelgeving vindt u in weTwijs.

Bedrag: 

Basiseducatie en de opleidingen 'algemene vorming' zijn gratis. In de andere vormen van volwassenenonderwijs betaalt u inschrijvingsgeld.