Pesticiden? Nee, dank u.

Om ons milieu en uw gezondheid te beschermen gelden vanaf 2015 strengere regels voor pesticidengebruik. Zo gebruikt ons gemeentebestuur voortaan geen pesticiden meer en roepen we u op om ons voorbeeld te volgen. 

Hoe onderhouden zonder pesticiden?

Er zijn voldoende goed werkende alternatieven.

Surf naar www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en zorg mee voor een gezonder leefmilieu. Met foto’s en schetsen tonen de  VMM er de meest voorkomende goede en slechte situaties. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten.

Vier vuistregels:

 • Niet elke plant is onkruid
  • Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
 • Verhard zo weinig mogelijk.
  • Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg je de basis voor een gemakkelijk onderhoud.
 • Plant de juiste plant op de juiste plaats. Voorkom het gebruik van pesticiden.
  • Maak je oprit of pad zo klein mogelijk.
  • Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten.
  • Een kasseipad met groen tussen de stenen heeft ook zijn charmes.
  • Als je planten kiest die goed zullen gedijen op de plek waar je ze wil planten (zon/schaduw, voedselrijk/voedselarm, droog/vochtig, …) heb je minder problemen met ziektes en plagen en je planten groeien beter en voller. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
  • Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
 • Gebruik alternatieven.
  • Veeg en borstel regelmatig op oprit of terras zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen.
  • In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  • Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.

 

Algemene politieverordening en tuinonderhoud

In de gemeenteraad van 26/04/2018 werd de algemene politieverordening, waarin er gemeentelijke wetgeving is opgenomen rond gebruik van tuinmachines en pesticiden, goedgekeurd. Sinds 01/06/2018 is deze politieverordening van kracht.

Deze politieverordening kan geraadpleegd worden via volgende website: http://www.knokke-heist.be/pagina/harmonisatie-politieverordening-tot-een-algemene-politieverordening. Op deze pagina is er eveneens een versie terug te vinden, waarin er via pop-ups extra informatie over bepaalde artikels tevoorschijn komt.

Deze regelgeving werd zowel digitaal als per brief (Brief20180701-tuinonderhoud-geluid-pesticiden-pvo.pdf) bekend gemaakt aan de professionele tuiinonderhoudsdiensten, die werkzaam zijn in Knokke-Heist. Het is natuurlijk mogelijk dat bepaalde tuiniers, dit bericht niet gekregen hebben. De brief is ook van toepassing op particulieren en op onderhoudsdiensten in opdracht van overheidsdiensten.

We vermelden nog eventjes de nieuwe artikels, die betrekking hebben op tuinonderhoud. De artikels gelden zowel voor professionele tuinonderhoudsdiensten, als voor particulieren als voor onderhoudsdiensten in opdracht van overheden.

Geluid tuinmachines

 • Artikel 34.
  • §1. Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motor in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone tijdens de paasvakantie en de zomervakantie.
  • §2. Vanaf de paasvakantie 2021 is het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motoren in het kader van tuinonderhoud verboden in de toeristische zone.
  • §3. Een uitzondering op §§1 en 2, is enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.

Pesticiden

 • Artikel 91.
  • §1. Vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van pesticiden verboden onverminderd professionele land- en tuinbouw.
  • §2. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.
  • Bij het gedeelte pesticiden wordt volgende definitie gehanteerd: een chemisch bestrijdingsmiddel om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te doden die hinderlijk of schadelijk zijn. Men onderscheidt gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
   • A) een gewasbeschermingsmiddel als vermeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
   • B) een biocide als vermeld in artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op deze regels (artikel 34 en artikel 91) kunnen aangevraagd worden. Een aanvraag tot toelating dient minimum 2 weken voor aanvang van de werken schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag dient gemotiveerd te zijn en moet toelaten om de eventuele hinder van de aangevraagde werken te beoordelen. Hierbij wordt dus best de noodzaak en de duur/periode van die werken vermeld. Een goedgekeurde uitzondering wordt bekrachtigd via een burgemeesterbesluit.

Toeristische zone

Dit is de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen:

 • Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat – Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan - Boudewijnlaan – Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan – Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt).
 • Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein of de weg waar de lijn doorloopt.
 • Het plan van de toeristische zone is terug te vinden in de algemene politieverordening (in de bijlage). De toeristische zone is in blauw aangeduid. Deze zone is gelijk aan de zone, waarin de bouwstop geldt in juli en augustus.

 

Reeds bestaande artikels

Hieronder sommen we nog eens de artikels rond geluid en pesticiden op, die voorheen al van kracht waren en nog steeds geldig zijn en die ook in het kader van tuinonderhoud relevant kunnen zijn.

 • Artikel 33.
  • Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
   • dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
   • op zondag en wettelijke feestdagen.
 • Artikel 92.
  • §1. De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van eigendommen zijn verplicht de trottoirs, greppels en afsluitingen palend aan het eigendom proper te houden.
  • §2. Het is verboden de begroeiing over de perceelgrens te laten groeien of de veilige doorgang van het wegverkeer te laten belemmeren.
  • §3. Voor de meergezinswoningen, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers. Is deze niet bewoond, dan valt de verplichting ten laste van de bewoners van de eerstvolgende verdieping, enzoverder. Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.
  • §4. Bij het onderhoud is het gebruik van pesticiden verboden.
  • §5. Het is verboden de bomen te snoeien die op het openbaar domein staan en eigendom zijn van de openbare overheid onverminderd de gemeentelijke diensten of in opdracht van de gemeente.

 

Handhaving politieverordening

 • Deze algemene politieverordening is van toepassing op het grondgebied Knokke-Heist en op elk persoon die zich op dit grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.
 • De handhaving op deze algemene politieverordening zal gebeuren via gemeentelijke administratieve sancties.

 

Openbare diensten

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Voortaan is een openbare dienst namelijk “een dienst uitgevoerd door een rechtspersoon in het kader van een taak van algemeen belang”. Deze aangepaste definitie zorgt voor een extra garantie dat de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden.

Dit verbod houdt in dat het gebruik van pesticiden op het openbaar domein verboden is. Dit wil ook zeggen dat het onderhoud van het voetpad of de greppel dient te gebeuren zonder gebruik te maken van pesticiden. Bewoners, die plichtsgetrouw het voetpad onderhouden, mogen daarbij dus geen gebruik maken van pesticiden. Zie ook artikel 92 §4 van de algemene politiverordening (zoals hierboven vermeld).

 

Glyfosaat

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid.

De antwoorden op de meest gestelde vragen over glyfosaat vind je in de FAQ en op https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-gebruiker/glyfosaat.

 

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

 

Permanent verbod

In volgende gebieden is er vrijwel altijd een permanent verbod op gebruik van pesticiden (zowel voor professionele gebruikers als amateurs).

 

Wetgeving

Het gebruik van pesticiden is geregeld in diverse wetgevingen:

 

Nieuwsberichten

 

Meer informatie